Jazdecký klub Equinibrium

Malé Chyndice

0905 979 225
equinibrium@gmail.com

Úspech správneho jazdenia, či už len pre potešenie alebo v ktoromkoľvek jazdeckom odvetví, sa skrýva v drezúre, pretože jej cieľom je dosiahnutie absolútneho súladu koňa s jazdcom. Drezúra ako šport je príprava koňa do výnimočne vysokej úrovne. Pri vykonávaní drezúrnych úloh má kôň pôsobiť dojmom, že vlastne všetko, čo sa od neho žiada, robí dobrovoľne a "sám". Jeho chody majú byť pravidelné, uvoľnené a pružné, reagovať má aktívne celým telom na najjemnejšie pomôcky jazdca. Všetky cviky musia byť dosiahnuté bez zjavnej námahy jazdca.

Súťažné úlohy sa predvádzajú na drezúrnom obdĺžniku s rozmermi 60 x 20 m alebo 20 x 40 m. Obdĺžnik je rozdelený písmenami, ktoré označujú presné miesto, kde majú byť určené cviky vykonané. Všetci súťažiaci predvádzajú rovnaké predpísané úlohy (s výnimkou súťaží voľnej zostavy), ktoré sú prispôsobené stupňu obťažnosti súťaže. Zbor rozhodcov hodnotí chody, poslušnosť koňa, sed jazdca i správnosť a účinnosť pomôcok. Každý rozhodca udelí jednu známku za každý cvik a známku za celkový dojem (0 – 10), pričom 0 znamená nevykonanú úlohu a 10 je najvyššie hodnotenie – vynikajúce. Konečná známka je priemerom známok všetkých rozhodcov. Dvojica sa najvyššou dosiahnutou známkou vyhráva.

FEI ustanovila medzinárodné drezúrne preteky v roku 1929, aby bolo ochránené jazdecké umenie od škodlivých zmien, ktorým by mohlo byť vystavené a aby bolo ochránené v čistote svojich princípov a aby mohli byť princípy disciplíny odovzdané neporušené ďalším generáciám jazdcov.